CfSP Tim

Dragan Šutanovac
Predsednik

Dragan Šutanovac je master inženjer, osnivač i predsednik CfSP-a. Dragan je bio ministar odbrane u Vladi Republike Srbije u dva mandata. Tokom ovog perioda uspešno su ostvareni sledeći ciljevi: potpuna profesionalizacija Vojske Srbije, osnivanje Univerziteta odbrane, rekordan izvoz odbrambene industrije.

Na međunarodnom planu ostvareno je povećanje učešća pripadnika Vojske Srbije u mirovnim misijama, otvorena je kancelarija Ministarstva odbrane u Briselu, u vezi sa Partnerstvom za mir. U njegovom mandatu uspostavljena je implementacija Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN – Žene u sistemu odbrane.

Nikola Lunić
Izvršni Direktor

Nikola Lunić je kapetan bojnog broda u penziji i bivši izaslanik odbrane Republike Srbije u Londonu. Suosnivač je i izvršni direktor  CfSP-a. Nikola je bio na raznim položajima u
Vojsci Srbije zadužen za formulisanje i integrisanje politike odbrane u odnosu na političko-vojne odnose, bezbednosnu pomoć, tehnologiju i informisanje, vojne razmene i
diplomatske poslove u cilju podrške ciljevima Vlade Srbije.

Bio je uključen u planiranje i realizaciju saradnje između Ministarstva odbrane i UN-a,
OEBS-a, EU, NATO-a u okviru Programa Partnerstvo za mir i regionalnih inicijativa koje
su uspostavile navedene organizacije. Nedavno je bio angažovan i kao ekspert  Misije
OEBS-a u Srbiji.

Ilija Pilipović
Potpredsednik

Ilija Pilipović je mašinski inženjer i su-osnivač CfSP. Svoju bogatu karijeru je gradio kroz preduzeća namenske industrije kroz marketinške i prodajne aktivnosti kao i u realnom sektoru. Ilija je od 2007. do 2012. bio pomoćnik Ministra Odbrane za Materijalne Resurse. Tokom tog perioda proizvodi namenske industrije su bili u vrednosti od 250 miliona dolara godišnje i kapaciteti Vojske Srbije su značajno unapređeni u tehničko materijalnom smislu.

Glavna polja delovanja su marketing, trgovina i savetovanje oko prodaje proizvoda namenske industrije.  Takođe Ilija je savetnik za ugovaranje poslova između vladinih sektora I stranih partnera. Pored navedenih poslova iz oblasti bezbednosti I odbrane, Ilija poseduje i iskustvo u IT sektoru.

Aleksandar Vujičić
Potpredsednik

Aleksandar Vujičić je diplomirani pravnik i strateški savetnik za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma sa bogatim iskustvom u oblasti finansijskog savetovanja, korporativnog prava i bezbednosti; Za borbu protiv pranja novca. On je suosnivač CfSP-a.

Aleksandar je radio kao konsultant u OEBS-u, Savetu Bezbednosti, MMF-u, UNODC-u. Takođe je bio direktor sektora za sprečavanje pranja novca (Finansijska obaveštajna jedinica – FIU) u Srbiji. Aleksandar je radio u Poreskoj policiji Srbije / Ministarstvo finansija – vanredni šef i u NCB Interpol, Srbija – zamenik direktora, evropski kontakt službenik.

Petar Radojčić
Suosnivač

Petar je penzionisani general-potpukovnik. Završio je Školu nacionalne odbrane 1999. godine, General-štabnu školu 1997. i Vojnu akademiju kopnene vojske 1979. godine. Tokom karijere, službovao je u 6 garnizona i obavljao je brojne komandne, operativne i rukovodeće dužnosti, na taktičkom, operativnom i strategijskom nivou. Poslednjih 15-tak godina profesionalne vojne službe bio je: nastavnik Taktike kopnene vojske u General-štabnoj školi; komandant artiljerijske brigade; operativac u komandi korpusa; komandant Vojnog okruga Beograd; načelnik Uprave za obaveze odbrane u Ministarstvu odbrane (MO); načelnik Uprave za ljudske resurse (J-1) u Generalštabu Vojske Srbije i Crne Gore (i Vojske Srbije) i direktor Inspektorata odbrane (MO). Profesionalna vojna služba mu je prestala u decembru 2011. godine.

Prosečna službena ocena mu je – odličan (4,77). U periodu od 2002. do kraja 2011. godine, aktivno je učestvovao u izradi nacrta (predloga) zakonskih i podzakonskih akata, kao i strateških, doktrinarnih i pravilskih dokumenata, u oblasti odbrane.

U štampanim i elektronskim (vojnim i javnim) medijima objavljeno je više tekstova, intervjua,… u vezi sa poslovima koje je obavljao.

Od 2012. do 2017. godine bio je angažovan u Ministarstvu pravde, Vrhovnom kasacionom sudu i Ustavnom sudu na izradi planskih dokumenata za funkcionisanje tih državnih organa i organa državne uprave u vanrednim situacijama i okolnostima koje nisu mirnodopske, kao i uspostavljanju sistema zaštite tajnih podataka. 2017. godine bio je nosilac izrade predloga nove Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije koji je javnosti predstavila Demokratska stranka.

U dnevnim i nedeljnim novinama, objavljeno mu je više članaka – o stanju u Srbiji; vojnoj neutralnosti Republike Srbije; odnosu Srbije i NATO; terorizmu; migrantskoj krizi; vanrednim situacijama; suverenitetu Srbije i drugi.

Savetodavni odbor


Dr Boro Vučinić

Završio je Pravni fakultet, postdiplomske studije iz oblasti ljudskih prava i doktorske studije iz međunarodnih odnosa i diplomatije na Fakultetu za državne i evropske studije u Sloveniji. Doktorska disertacija Značaj bezbjednosnih integracija za regionalnu stabilnost i bezbjednost Zapadnog Balkana(Pomen varnostnih integracij za regionalno stabilnost in varnost Zahodnega Balkana) dr Bora Vučinića je za nadprosečan naučno-istraživački rad dobila posebnu pohvalu Fakulteta.

Radni angažman počeo je u Građevinskoj radnoj organizaciji „Titograd“, 1979. godine. Od 1984. godinenastavlja rad u organima Skupštine opštine Titograd. Nalazio se na dužnostima direktora nosećeg razvojnog Društvenog fonda za građevinsko zemljište, poslovni prostor i puteve – Podgorica, te na mestu potpredsednika Skupštine opštine Podgorica.

U periodu od 2003. do 2006. godine bio je ministar zaštite životne sredine i uređenja prostora Crne Gore. Nakon referenduma o obnovi državnosti 2006. godine izabran je za prvog ministra odbrane u nezavisnoj Crnoj Gori. Tu dužnost je obavljao do marta 2012. godine.  Dužnost direktora Agencije za nacionalnu bezbednost Crne Gore obavljao je od marta 2012. do isteka 2014. godine.

Bio je predsednik Nacionalne komisije za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma, te član Saveta za NATO,Vieća za nacionalnu bezbednost, Saveta za vladavinu prava, Koordinacionog tima za vanredne situacije i Biroa za operativnu koordinaciju rada bezbednosnih službi.

Biran je za odbornika u Skupštini opštine Podgorica i poslanika u Skupštini Crne Gore, predsednika Mandatsko-imunitetske komisije, člana Komisije za izbor i imenovanja, člana odbora za Ustavna pitanja i člana Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore.

U ranijem periodu obavljao je niz značajnih sportskih funkcija: predsednik Streljačkog saveza Jugoslavije, potpredsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta i šef jugoslovenske sportske misije na Mediteranskim igrama u Italiji, 1997. godine. Bio je jedan od osnivača i prvi predsednik Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Sada se nalazi na dužnosti ambasadora Crne Gore u Republici Hrvatskoj.

0 Shares